Biokovo je planina koja izranja iz mora pružajući sa svojih vrhova i vidikovaca nezaboravne panoramske poglede na Makarsku rivijeru i Zabiokovlje. Osim po svome položaju, Biokovo je jedinstveno i zbog svoje geomorfologije, te biološke raznolikosti, što su bili glavni razlozi proglašenja planine Biokovo parkom prirode 1981. godine.

Biokovo je dio planinskog masiva Dinarida i kao takvo ima smjer pružanja SZ-JI. Građu u nižim dijelovima prema moru i na suprotnoj zagorskoj strani čine pretežito eocenske fliške naslage, dok su viši dijelovi oblikovani u mezozoijskim karbonatnim sedimentnim stijenama. 

Biljni pokrov planine Biokovo izuzetno je zanimljiv i bogat. Vidljivo je miješanje različitih flornih elemenata. Ovdje se miješaju najstariji mediteranski, noviji borealni i srednjoeuropski florni elementi. 

Na temelju dosadašnjih istraživanja može se zaključiti da je životinjski svijet Biokova osebujan i raznolik mada je na žalost još uvijek nedovoljno istražen. Na području Biokova zadržao se veliki broj endema i tercijarnih relikata zahvaljujući činjenici da je smješteno u dijelu Europe koji tijekom tercijara nije bio u većoj mjeri zahvaćen oledbom. 

Klima na Biokovu je rezultat geografske širine, njegovog geografskog položaja u Dinarskim planinama, geološkog sastava, reljefa, nadmorske visine, ekspozicije izloženosti reljefa prema cirkulacijama zraka, vegetacijskog pokrivača i drugih faktora koji imaju znatnog utjecaja na mikroklimatske osobine ove planine. 

Kulturna baština Biokova odavno je prepoznata kao vrijednost u koju bi trebalo ulagati, zaštititi je i očuvati. Na području Parka prirode Biokovo prisutni su brojni tragovi koji ukazuju na nekadašnji suživot čovjeka s planinom. Oni danas govore o životu minulih vremena, o običajima i načinima prilagodbe stanovništva teškim uvjetima života na ovoj lijepoj i surovoj planini, a prve zabilješke o kulturnim dobrima i prirodnim vrijednostima ovoga kraja donosi Alberto Fortis krajem 18. stoljeća.

Izvor teksta i fotografija: PP Biokovo

RADNO VRIJEME

DATUMPARK OTVOREN ZA POSJEĆIVANJE I RAZGLEDAVANJE
01.04. – 14.058:00 – 16:00
15.05. – 30.09. 6:00 – 20:00*
01.10. – 15.11.                    8:00 – 16:00
16.11. – 01.04.PARK NIJE SLUŽBENO OTVOREN

*POSLJEDNJI ULAZ U PARK PRIRODE BIOKOVO BIOKOVSKOM CESTOM MOGUĆ JE U 19:00 SATI!

Rate us and Write a Review

Your review is recommended to be at least 140 characters long